طنزیم (قسمت دوم): تروریست فرهنگی

191
کاری از کارگروه رسانه طرح قرآنی نعیم
pixel