کارگاه هنر های نمایشی و نقالی در مجتمع آموزشی شکوه شفق

255

مجتمع آموزشی شکوه شفق تنها مدرسه ای می باشد که در آن دوره های نقالی و نمایشی برگزار میکند.