وقتی می‌گوییم کودک بی‌پناه، دقیقاً از چه کسی حرف می‌زنیم

50

وقتی می‌گوییم کودک بی‌پناه، دقیقاً از چه کسی حرف می‌زنیم... کوره‌پز خانه‌ها این بی‌پناهی را فریاد می‌زنند.

موسسه کمک
موسسه کمک 3 دنبال کننده