محمدرضا فاضلی گوینده خبر اصفهان

1,959

ارتباط مستقیم با شبکه خبر در روز حماسه ساز 22 بهمن 1395

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست