فیلم آموزشی آزمون فرض ها قسمت پنجم: آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه

245
در این فیلم آموزشی آزمون فرض نسبت موفقیت در جامعه را توضیح می دهیم. برای فیلم ها و مطالب آموزشی بیشتر به سایت http://amar.ibep.ir مراجعه کنید.
pixel