نجات یافتگان در دارآباد

17,610

این هفته سری زدم به موزه حیات وحش داراباد؛ از دیدن این حیوونهای بامزه کیف کنید... قسمت دومش هم از دست ندید که از نادیده ها فیلم گرفتم.