مدل بندی GLM در تحلیل داده های fMRI

466
ارائه شده توسط دکتر سید مرتضی نجیبی در کارگاه تخصصی اعتیاد و تحلیل داده های fMRI 14 الی ۱۶ تیر 1396 تهران دانشگاه علوم پزشکی مجمتمع بیمارستانی امام خمینی مرکز تصویربرداری گروه آنالیز تصاویر مغزی نیاگ
pixel