سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1390

12,536
از حیث کیفیت باید اعتراف کنیم که کم کم زمانه ی افت و حضیض موسیقی پاپ رسیده بود، از سال 90 حرف می زنیم که به جز چند ترک باقی اثار معمولی بودند
pixel