تشریح فعالیت های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در برنامه رصد شبکه قرآن

287

معرفی و تشریح فعالیت های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در برنامه رصد شبکه قرآن سیما توسط مدیر فناوری و فراوری اطلاعات پژوهشکده مهندس محمود متین فر