دیالکتیک ایدئولوژی و گفتمان به‌مثابه‌ی کنش اجتماعی در شعر معاصر ایران

36
سخنرانی دکتر فرزاد کریمی در نشست کنش اجتماعی در شعر معاصر دانشگاه تهران، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، ۱۳۹۸/۹/۱۸
farzadkarimi2 10 دنبال کننده
pixel