کنترل رطوبت خاک گلدان با اینترنت اشیاء

420

در راستای کارگاه اینترنت اشیاء مورخه 8 آذر 96، مهندس نصیری این ویدیو را برای نمایش یکی از ساده ترین کاربردهای اینترنت اشیاء ساخته و ارائه نموده اند. در این ویدیو مشاهده مینمایید که توسط اپلیکیشن نصب شده در گوشی اپل کنترل رطوبت خاک گلدان و شیرآب متصل به آن در دسترس قرار میگیرد.

pixel