سخنرانی دکتر سیداحمد محیط طباطبایی - مراسم رونمایی جایزه اصفهان - کاخ چهلستون

392

سخنرانی دکتر سیداحمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران 23 مردادماه 98 - کاخ چهلستون