گفتار۸۴ ”عطار و قصه شیرین عاقلان“-تحلیل مصیبت نامه عطار

285

عطار و قصه شیرین عاقلان که به ظاهر دیوانه و مجنون می نمودند.