زندگیِ مگسی با آشغالها، یا زندگیِ زنبوری با گلها؟!

38

زندگیِ مگسی با آشغالها، یا زندگیِ زنبوری با گلها؟! یکی بیماری تولید می کند و دیگری عسل شفابخش!