99/3/12 فقه الصلاة - دفتر معظم له - جلسه هفتاد و هفتم

17
درس خارج فقه الصلاة توسط حضرت آیت الله محسن اراکی برگزار شده در تاریخ دوشنبه 99/3/12 در حسینیه دفتر معظم له
pixel