Toyota FCV Concept , Cold Condition Test

174

در این فیلم روند آزمایش کانسپت هیدروژنی کمپانی تویوتا را در شرایط سرما مشاهده می کنید .