شیخ مهدی تهرانی را با چاقو زدند. برای شفای ایشان دعا میکنیم

5,797

Sheikh Mehdi Tehrani injured in knife attack in qum, Iran شیخ مهدی تهرانی با چاقو به شدت مصدوم شد از مؤمنین استدعا دارد برای شفای ایشان دعا کنند