وضعیت روستای سبحانیه سوسنگرد

65

ساخت سیل بند توسط مردم برای جلوگیری از ورود آب