آزمون نظام مهندسی - محاسبات بهمن 97 - مبحث ششم

115

فیلم آموزشی حل تمرین مبحث ششم (بارگذاری) مقررات ملی ساختمان - ضریب شرایط دمایی - آزمون محاسبات نظام مهندسی - بهمن 1397 - سعید حیدری

سعید حیدری
سعید حیدری 21 دنبال کننده