روانگرایی خاک

2,449

خاک های روانگرا از جمله خاک های مسئله داری هستند که در اثر نیروهای ناگهانی و تحت شرایط مناسب از جمله اشباع بودن و عدم امکان زهکشی مناسب، با از دست دادن مقاومت برشی خود به حالت مایع در می آیند.برای آشنایی هرچه بهتر با مفهوم پدیده روانگرایی، در فیلم زیر توسط میز لرزه این پدیده شبیه سازی می شود. برای مشاهده فیلم های علمی آموزشی بیشتر به سایت شبکه آموزشی پژوهشی ایران - مادسیج به آدرس madsg.com مراجعه کنید.