حضور خانم معصومه ابتکار در باهمستان

1,199

خانم معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه با همستان حضور پیدا کرد. مجری این بخش خانم ولی مراد بود