تمرینات تعادلی و بهبود کنترل مرکز ثقل در کودک فلج مغزی

1,124

النا خانوم با توجه تشخیصش که فلج مغزی از نوع شدیدِ اما با توجه به استفاده منظم از خدمات کاردرمانی به خوبی مهارت هاش در حال رشد کردنه برای مشاهده توضیحات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید. www.rooyeshcenter.com