مستندی از زائران خارجی امام رضا(ع)

771

گروه برنامه ساز برنامه باهمستان مستندی از زائران خارجی امام رضا(ع) در صحن ها و رواق های حضرتش تهیه کرده اند.