ثبت جنگل های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو

238
پرونده جنگل های هیرکانی توسط ایران ارائه شده بود و این پرونده در خلال چهل و سومین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در آذربایجان، بررسی و ثبت شد.
روزن 20 دنبال کننده
pixel