آموزش بازی OVO

2,289

جنگ تخم مرغ ها آغاز شده است. اما میان دو لشگر از تخم مرغ، شناختن دوست از دشمن دشوار است. بازی فکری اوو برای بازی 2 یا 4 نفر است که در دسته بازی های انتزاعی قرار می گیرد. این بازی باعث تقویت حافظه کوتاه مدت در انسان می شود.