اولین و تنها کلینیک دندانپزشکی رایگان معلولان در کشور

3,313
کلینیک دندانپزشکی رعد الغدیر با مشارکت داوطلبانه و عاشقانه جمعی از دندانپزشکان خوشنام و متخصص دایر شده است. کلیه هزینه های مواد و تجهیزات این کلنیک بدون هیچگونه کمک دولتی و صرفا با حمایت انسانهای نوعدوستی چون شما تامین می شود . بیایید مرهمی باشیم برای هم و با کمک به تامین هزینه های این کلینیک، به کم کردن فاصله درد تا درمان کمک کنیم .www.raad-alghadir.org حمایت می کنم :#24429*780*
pixel