مانور باورنکردنی جنگنده پوگاچف کبرا - نیروی هوایی روسیه

2,215
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7 هزار دنبال کننده