توانبخشی بیماران حرکتی و سالمندان با بازی های رایانه ای

431

پیشگیری، درمان و توانبخشی به بیماران حرکتی و سالمندان با استفاده از بازی های رایانه ای در سال های اخیر با استقبال چشمگیر پزشکان و بیماران روبه رو شده است.