نقالی شاهنامه آموزشگاه انا و دانش الیگودرز

517
مراحل مقدماتی آموزش نقالی اهنامه توسط دکتر رضا صادقی در آموزشگاه دانا و دانش شهرستان الیگودرز
NAGHALIALIGUDARZ 2 دنبال کننده
pixel