اجرای خوانندگی و صدای پر از احساس و زیبای پسر بختیاری

2,294

صدای پر از احساس و فوق العاده نوجوان بختیاری در برنامه عصر جدید همه داوران و تماشگران را متحیر کرد