بخش نوزدهم ، سمینار کمپرسور اطلس کوپکو و تجهیزات جانبی

138

که ما باید انرژی مصرف بکنیم و این دما را پایین بیاوریم آپشن هایی است ((هیت اکس سنجرهایی)) است که شما می توانید اگر بخواهید آبی را گرم کنید دیگر انرژی مصرف نکنید با سوخت فسیلی ، یا با شعله آب گرم کنید یا برای نظافت یا برای فرآیندی آب گرمی نیاز دارید،اگر کمپرسور را توان برای سایز بزرگ جواب می دهد و این سیستم دائم کار باشند به آب گرم می شود و پیش فرآیند شما را حداقل انجام می دهد که این روش بازیاف