25 بازیکن تاثیرگذار در NBA

311

بـازی بسـکتبال در طـول تاریـخ خود دچـار تغییرات زیادی شـده اسـت. بـی شـک لیـگ NBA بـه عنـوان حرفه ای تریـن و پـر بیننده تریـن مسـابقات بسـکتبال، بهتریـن بازیکنـان بسـکتبال را بـه خـود دیـده اسـت. در این فیلم بـا 25 بازیکـن در طـول تاریـخ ایـن لیـگ کـه سـبک بـازی را بــا حضــور خــود تغییــر دادنــد، بیشــتر آشــنا میشــویم. ایـن بازیکنـان بـا رای گیـری از بیـش از 11 هـزار نفـر و بـا اعمـال نظـر کارشناسـان شـبکه ESPN انتخـاب شـده اند.

pixel