آزمایش تاریخی برای هیأت حاکمه آمریکا

62

حادثه سیل ایران ، بدترین آزمایش تاریخی برای هیأت حاکمه آمریکا بود