گزارش اختصاصی از inotex 2017 : گفت وگو با مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل پارک

22
امین رضا خالقیان «مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل پارک فناوری پردیس» در گفت وگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در این نمایشگاه رویکردی اتخاذ شد مبنی بر توجه ویژه به اهمیت زیست بوم نوآوری و کارآفرینی فناورانه ی کشور همچنین تلاش شد نقش آفرینان اصلی این زیست بوم در این رویداد حضور داشته باشند.»
1 سال پیش
#
اینوتاکس 102 دنبال کننده
pixel