ریاضیات در کرونا

41
سازمان جهانی بهداشت تحلیل جالبی از گسترش ویروس های واگیردار از جمله کرونا را به کمک ریاضی منتشر کرده که بسیار جذاب و امید بخش است پایگاه آموزش ریاضی www.math-edu.ir
pixel