مستندی جنجالی از صندوق های بازنشستگی

540

مستند «بمب ساعتی» روایتی از تاریخچه به وجود آمدن صندوق های بازنشستگی در ایران و مسایل و مشکلات گذشته و امروز این صندوق ها با هدف تاثیرگذاری بر سیاستهای عمومی است. http://cmmt.ir/5AD