قطعی چند روزه برق در شهر ری

74

شبکه پنج- 21 مرداد 98- 18:30 | قطعی چند روزه برق در شهر ری به دلیل اشکال در کابل های فشار قوی. آنطور که معاون مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب تهران گفته، گرمی هوا و انبساط کابل های پست فشار قوی موجب برخورد خطوط 63 کیلو وات، بر پشت بام انباری واقع در خیابان شهید رجایی در محدوده پل خبرنگار شده و با از رده خارج شدن سه پست برق از مدار، در مواقع اوج مصرف برق، در شهر ری با مشکل قطعی برق مواجه هستند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده