تربیت بازاریابان حرفه ای فرش دستبافت 1

153

در اتاق بازرگانی زنجان با تدریس سر کار خانم ایلخانی