شروع استفاده از نرم افزار انکی دروید

6,162
در این آموزش مقدمات شروع استفاده از انکی دروید بیان می شود. http://ankidroid.net
pixel