کتابخانه مرکزی امام خمینی (قدس سره ) مشهد

79

مروری بر روند افتتاح كتابخانه مركزی مشهد مقدس كتابخانه مركزی امام خمينی (قدس سره) مشهد در تاريخ 15 بهمن ماه 1398 به بهره برداری رسيد.