در این روزهای آلوده هوای تهران چه باید کرد؟

45
اخبار حاکی از آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر است. اما شهروندان باید در چنین شرایطی چه کار کنند؟
pixel