چرا دانش آموختگان جامعه شناسی از مشاغل زیادی محروم اند؟

152
جامعه شناس به شغل آموزش و پژوهش می پردازد و دانش آموخته جامعه شناسی نیز همین مشاغل را پیش روی خود می بیند و از بسیاری فرصت های شغلی دیگر محروم اند. چرا چنین است؟ سوالی است که به آن پاسخ داده شده است. در تکمیل این توضیحات مقاله «جامعه شناس را کجا پیدا کنید» https://youngsociologists.com/listing/where و «دانش آموختگان جامعه شناسی کجا کار دارند» https://youngsociologists.com/listing/wor را بخوانید
pixel