قصر قاجار تا باغ موزه قصر

1,741

قصر قاجار، نام یکی از کاخ های عصر قاجاریه است که بنای آن یکی از قدیمی ترین قصرهای پادشاهان قاجار به شمار می آ ید. از این قصرکه در نزدیکی چهارراه قصر امروزی یا همان ایستگاه قصر، واقع در محل تلاقی جاده قدیم شمیران (خیابان دکتر شریعتی) با خیابان عباس آباد (خیابان بهشتی امروزی) واقع بود،در عصر رضاشاه پهلوی نابود گردید و به جای آن زندان قصر ایجاد گردید.

رضا

رضا

4 سال پیش
ممنون.خیلی زیبابود،واقعااین اسنادخیلی گوهرباروارزشمندهستن.....بازم تشکر