خانواده شهید ارمنی آلفرد گبری

365
هموطنان ارامنه در صیانت از کشورمان با ایثار و فداکاری حضور داشته و دارند
pixel