حضور بانوان در عرصه های اجتماعی

35

علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان از دانشگاه آمریکا. در برنامه دکتر سلام دکتر سلام هر روز از شبکه آموزش سیما ساعت 13:30