آینده نظام آموزشی چگونه خواهد بود؟

174

کارشناسان حوزه آموزش در سراسر دنیا در این باره بحث می‌کنند که نظام آموزشی نیاز به یک تحول اساسی و جدی دارد. در شرایط حاضر، دانش‌آموزان کم‌نقش‌ترین عنصر هستند و بسیاری از مهارت‌ها را نمی‌آموزند. اما این تغییرات مهم چگونه خواهد بود؟ تماشا کنید.