ساخت پمپ آب با موتور بنزینی.

5,478

قطعاتی که نیاز دارید - موتور 33 دقیقه ای 2 دقیقه ای - لوله پی وی سی، قطعه چوب .......................... با تشکر از تماشا، یک روز عالی داشته باشید.

creative channel
creative channel 169 دنبال کننده