همنوازى دف ( كلاس آموزش دف نیما حدادى)

4,979

همنوازى زیباى دف از نیما حدادى مدرس دف آموزشگاه و هنرجوى خوبشون خانم سحر قلى زاده ( آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨)

pixel