روستاهای آبادان همچنان با شوری آب دست و پنجه نرم میکنند

194

گزارش خبرنگار اعزامى روزنامه ایران از آبرسانی به روستاهای فاقد آب شیرین در آبادان