بخش بیستم ، سمینار کمپرسور اطلس کوپکو و تجهیزات جانبی

190

در این قسمت اطلس کوپکو می گوید که نشتی های دستگاه باید رفع شود مثلا اتصالات دستگاه اگر نشتی های داشته باشد ، شلنیگ ها اگر سوراخ شده باشند ، اینها باید روی تایمی عوض شوند اگر این نشتی گرفته نشود احتمال دارد که سوراخ مثلا بین چک های اپراتور ایجاد شود و احتمال دارد روغن دستگاه تخلیه شود قبل از اینکه بخواهد Safety عمل بکند یک آسیب شدید به دستگاه برسد بهتر است که از برند مناسب هر دستگاه برای سرویس ها